Privacybeleid

Definitie van termen die worden gebruikt in het privacybeleid

Wij wijzen dan aan:

 • “Persoonlijke gegevens”: wordt gedefinieerd als “alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon geïdentificeerd of die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, door te verwijzen naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor hem”, in overeenstemming met de Gegevens Beschermingswet van 6 januari 1978.
 • “Dienst”: de dienst https://www.francemaia.com/ en al zijn inhoud.
 • “Uitgever” of “Wij”: FRANKRIJK MAIA, rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de redactie en inhoud van de Dienst.
 • “Gebruiker” of “U”: de internetgebruiker die de Dienst bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 – Inleiding en rol van het privacybeleid

Dit charter heeft tot doel u te informeren over de verbintenissen van de Dienst met betrekking tot het respect voor uw privéleven en de bescherming van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de Dienst.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom we uw gegevens gebruiken en hoe we dat doen.

Door u te registreren op de Service, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van echte informatie over uzelf. De mededeling van valse informatie is in strijd met de algemene voorwaarden die op de Dienst staan.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. De datum van de update zal duidelijk worden vermeld, indien van toepassing.

Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online worden gezet en we nodigen u dan ook uit om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Ook vindt u een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten zoals beschreven in artikel 10 van dit privacybeleid wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op: contact@francemaia.com of per post gericht aan: 50 – 94 rue des Sorbiers.

Artikel 2 – Gegevens verzameld op de Site

De gegevens die door de Service worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig naar ons verzendt door de verschillende formulieren in de Service in te vullen. Voor bepaalde inhoudbewerkingen kan het zijn dat u gegevens over u moet doorgeven aan externe partners via hun eigen diensten, meer bepaald bij het doen van betalingen. We zullen deze gegevens niet hebben, hun verzameling en verwerking wordt beheerst door de voorwaarden die specifiek zijn voor deze belanghebbenden. Wij nodigen u uit om hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw Gegevens in dit kader mee te delen.

Uw IP-adres (identificatienummer dat op internet aan uw computer is toegewezen) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de Service waarschijnlijk een automatisch trackingproces (Cookie) implementeert, wat u kunt voorkomen door de relevante parameters van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Service.

Over het algemeen kunt u de https://www.francemaia.com/ Service bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. U bent in ieder geval niet verplicht deze informatie door te geven. In geval van weigering kunt u echter mogelijk geen gebruik maken van bepaalde informatie of diensten.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonlijke informatie, maar worden als zodanig niet door de wet beïnvloed omdat deze gegevens uw identiteit niet direct onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Service.

Om betere inhoud en diensten aan te bieden, gebruikt de https://www.francemaia.com/-service de analyseservice van Google Analytics. Google Analytics houdt uw surfgedrag op services van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u.

Wij verzamelen geen zogenaamde “gevoelige” gegevens.
De contactgegevens van de gebruikers van de dienst die zich erop hebben geregistreerd, worden bewaard, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. In overeenstemming met deze laatste hebben ze het recht op toegang, intrekking, wijziging of rectificatie van de gegevens die ze hebben verstrekt. Om dit te doen, hoeven ze alleen maar een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@francemaia.com, of per post: 50 – 94 rue des Sorbiers.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens van gebruikers door de uitgever vereist geen verklaring aan de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonlijke gegevens (de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL).

Artikel 3 – Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is FRANCE MAIA, met maatschappelijke zetel op het volgende adres: rue des Sorbiers 50, 59262 SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS.

Artikel 4 – Doel van de verzamelde gegevens

De Gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht worden geïdentificeerd, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de overeenkomstige functionaliteiten van de Dienst, en meer bepaald van bewerkingen op de inhoud die erin wordt aangeboden.

De Dienst verzamelt en verwerkt waarschijnlijk de Gegevens van zijn Gebruikers:

 • Voor het verzamelen van informatie waarmee we onze Service, onze producten en functionaliteiten kunnen verbeteren (met name door het gebruik van cookies).
 • Om contact met u op te kunnen nemen over: het reageren op uw verzoek.

Artikel 5 – Ontvangers en gebruik van verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van bewerkingen op de inhoud van de service.

U ontvangt waarschijnlijk elektronische post (e-mails) van onze Dienst, met name in het kader van nieuwsbrieven die u hebt geaccepteerd. U kunt vragen om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via contact@francemaia.com of via de daarvoor bestemde link in elk van de e-mails die naar u worden verzonden.

Alleen FRANKRIJK MAIA is de ontvanger van uw persoonlijke informatie. Deze worden nooit aan derden doorgegeven, niettegenstaande de onderaannemers die FRANCE MAIA inschakelt. Noch FRANKRIJK MAIA, noch zijn onderaannemers brengen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van zijn Dienst op de markt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de onderstaande partijen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

We eisen van alle derde partijen dat ze uw persoonsgegevens veilig bewaren en in overeenstemming met de wet behandelen. We staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw gegevens gebruiken.

Artikel 6 – Rechtsgronden voor de verwerking van gegevens

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt FRANCE MAIA alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • met uw toestemming;
 • wanneer er een contractuele verplichting is (een contract tussen FRANCE MAIA en u);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (volgens EU- of nationaal recht).

Artikel 7 – Gegevensbeveiliging

U wordt erop gewezen dat uw Gegevens kunnen worden bekendgemaakt op grond van een wet, een verordening of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien nodig, voor de doeleinden, voor de ‘Uitgever, om zijn rechten en belangen te beschermen.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend worden zonder toestemming. Bovendien is de toegang tot uw persoonlijke gegevens onderworpen aan een gedefinieerde en gedocumenteerde beveiligingsprocedure.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden opgeslagen door de host van de service, wiens contactgegevens in de juridische kennisgevingen van de service staan, en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden en mag niet langer zijn dan 24 maanden. Na deze periode zullen ze worden bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden en zullen ze geen aanleiding geven tot enige vorm van exploitatie.

Artikel 9 – Erkende dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

FRANCE MAIA deelt u mee dat het gebruik maakt van geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld, te vergemakkelijken. Deze dienstverleners zijn uitsluitend in de Europese Unie gevestigd.

FRANCE MAIA heeft eerder gezorgd voor de implementatie door haar dienstverleners van adequate garanties en naleving van strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Deze dienstverleners vallen ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 10 – Computerrechten en -vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over de hieronder beschreven rechten die u, zoals aangegeven in artikel 1 van dit privacybeleid, kunt uitoefenen door ons te schrijven op het hierboven vermelde postadres (rue des 50 – 94 Sorbiers) of door een e-mail te sturen naar contact@francemaia.com:

 • Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).
 • Het recht op inzage: het is uw recht om een ​​verzoek in te dienen om toegang te krijgen tot gegevens over u om een ​​kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben; Vanwege de veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichting van FRANCE MAIA bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt u er echter van op de hoogte gebracht dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u uw identiteit kunt bewijzen, met name door een scan of fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs te overleggen.
 • Het recht op rectificatie: het recht om ons te vragen persoonsgegevens over u te corrigeren die onvolledig of onjuist zijn. Op grond van dit recht machtigt de wetgeving u om de rectificatie, bijwerking, blokkering of zelfs verwijdering van gegevens over u die mogelijk onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd zijn, te verzoeken.
 • Het recht op gegevenswissing, ook wel bekend als het “recht om te worden vergeten”: in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen (tenzij er een dwingende wettelijke verplichting is die ons verplicht deze te bewaren) .
 • Het recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om in bepaalde gevallen ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten,
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om ons te vragen om een ​​kopie van uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand).
 • Het recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct marketingdoeleinden).

De uitoefening van dit recht is echter alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme redenen of wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden .
Neem contact met ons op als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen door ons te schrijven op 50 – 94 rue des Sorbiers of per e-mail op contact@francemaia.com

U hoeft geen vergoedingen te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (noch voor de uitoefening van enig ander recht). We kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek kennelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dit geval kunnen we ook weigeren om op uw verzoek te reageren.

FRANKRIJK MAIA heeft het recht om, indien nodig, bezwaar te maken tegen kennelijk onrechtmatige verzoeken vanwege hun systematische, repetitieve karakter of hun aantal.

We kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die niet bevoegd is om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw verzoek te verkrijgen, zodat we u sneller kunnen antwoorden.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Deze termijn van een maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u er meerdere heeft gedaan. In dat geval zullen wij u informeren en u op de hoogte houden.

Artikel 11 – Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u van mening bent dat FRANKRIJK MAIA zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke informatie niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u elektronisch een verzoek kunt sturen op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Artikel 12 – Cookiebeleid

Wanneer u de https://www.francemaia.com/-service voor het eerst gebruikt, wordt u gewaarschuwd door een banner dat informatie met betrekking tot uw browsen kan worden vastgelegd in alfanumerieke bestanden die “cookies” worden genoemd. Ons beleid inzake het gebruik van cookies stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren op het gebied van navigatie op onze Service beter te begrijpen. Het informeert u in het bijzonder over alle cookies die aanwezig zijn op onze Dienst, hun doel en geeft u de procedure die u moet volgen om ze te configureren.

a) Algemene informatie over de cookies die op de site aanwezig zijn

FRANCE MAIA, als uitgever van deze Dienst, kan cookies op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) plaatsen om u een vlotte en optimale navigatie op onze Dienst te garanderen.

“Cookies” (of verbindingscookies) zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier bij naam. Ze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en prestaties van onze Service te verbeteren en om u inhoud te sturen die is aangepast aan uw interesses. Geen van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer FRANCE MAIA uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie wettelijk vereist is, op bevel van een rechtbank of een administratieve autoriteit of een rechtbank die bevoegd is om deze informatie te horen.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk zullen worden gebruikt op de FRANCE MAIA Service, hun naam, hun doel en hun bewaarperiode op het adres A come.

Voor vragen of aanvullende informatieverzoeken met betrekking tot dit cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen.

Alle rechten voorbehouden – 2 september 2022