Servicevoorwaarden

Definities

Wij zullen hierna aanduiden:

  • “Site” of “Service”: de https://www.francemaia.com/-site en al zijn pagina’s.
  • “Editor”: FRANKRIJK MAIA, rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de redactie en inhoud van de Site.
  • “Gebruiker”: de internetgebruiker die de Diensten van de Site bezoekt en gebruikt.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) worden aangeboden door de Uitgever van de Site. De Gebruiker van de Site wordt verzocht deze AV aandachtig te lezen, af te drukken en/of op te slaan op een duurzame drager. De Gebruiker erkent de AV gelezen te hebben en aanvaardt ze volledig en zonder voorbehoud.

Artikel 1 – Toepassing van de AV

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden voor toegang tot de site door gebruikers te definiëren. De uitgever behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie ervan op de site te publiceren. De AV van toepassing op de Gebruiker zijn deze die van kracht zijn op de dag van aanvaarding.

De site is open en gratis voor alle gebruikers. De aankoop van een product of dienst, of het creëren van een ledengedeelte, of meer in het algemeen het browsen op de Site impliceert de aanvaarding, door de Gebruiker, van al deze AV, die door hetzelfde feit erkent er volledige kennis van te hebben genomen.

Deze aanvaarding kan voor de Gebruiker bijvoorbeeld bestaan ​​uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze AV, met bijvoorbeeld de vermelding “Ik erken alle algemene voorwaarden van de Site te hebben gelezen en aanvaard”. Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de Gebruiker.

De Gebruiker erkent de waarde van het bewijs van de automatische opnamesystemen van de Uitgever van deze Site en, behoudens het leveren van het tegendeel, ziet hij af deze te betwisten in geval van betwisting.

De aanvaarding van deze AV veronderstelt aan de kant van de Gebruikers dat zij hiervoor de nodige rechtsbevoegdheid hebben. Indien de Gebruiker minderjarig is of niet over deze rechtsbevoegdheid beschikt, verklaart hij de machtiging te hebben van een voogd, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Uitgever stelt op zijn Site een vertrouwelijkheidscharter ter beschikking van de Klant met daarin alle informatie met betrekking tot het gebruik van de door de Uitgever verzamelde persoonsgegevens van de Klant en de rechten die de Klant heeft ten aanzien van deze persoonsgegevens. Het gegevensprivacybeleid maakt deel uit van de AV. Aanvaarding van deze voorwaarden impliceert daarom acceptatie van het gegevensprivacybeleid.

Artikel 2 – Juridische kennisgevingen, persoonlijke gegevens en doel van de site

Deze site wordt gepubliceerd door FRANKRIJK MAIA SASU. De juridische informatie met betrekking tot de host en de uitgever van de site, in het bijzonder de contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratie-informatie, wordt verstrekt in de juridische kennisgevingen van deze site.

Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het handvest voor persoonlijke gegevens van de site.

Het doel van deze site wordt bepaald als “Presentatie van diensten”.

Artikel 3 – Ledenruimte

De gebruiker die op de site is geregistreerd (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen door in te loggen met zijn identificatiegegevens (e-mailadres gedefinieerd bij registratie en wachtwoord) of mogelijk door systemen te gebruiken zoals verbindingsknoppen, sociale netwerken van derden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord. Het gebruik van complexe wachtwoorden wordt aangemoedigd. Als het wachtwoord is vergeten, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om een ​​nieuw wachtwoord aan te maken. Dit wachtwoord vormt de garantie van de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn “mijn account”-sectie en het is daarom verboden voor de gebruiker om het door te geven aan of door te geven aan een derde partij. Anders kan de site-editor niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeautoriseerde toegang tot het account van een gebruiker.

Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van de gebruiker aan deze site. Hiertoe zal de Gebruiker worden gevraagd om een ​​bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. Hij verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken.

Het doel van het verzamelen van gegevens is om een ​​”ledenaccount” aan te maken. Als de gegevens in het ledenaccountgedeelte zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn uitgever niet worden uitgeoefend, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar alleen informatief. De pagina’s met betrekking tot ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betreffende account, maar vormen geen bewijs, ze zijn slechts informatief van aard en bedoeld om een ​​effectief beheer van de dienst of bijdragen door de Gebruiker te verzekeren.

Elke Gebruiker is vrij om zijn account en zijn gegevens op de Site te sluiten.

Hiervoor moet hij een e-mail sturen naar FRANCE MAIA om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Herstel van zijn gegevens is dan niet mogelijk.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van elke gebruiker die deze algemene voorwaarden heeft geschonden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld een uitputtend karakter heeft, wanneer de gebruiker bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, wanneer zijn registratie en het creëren van zijn persoonlijke ruimte ) of een account dat minstens een jaar inactief is geweest. Deze verwijdering zal waarschijnlijk geen schade opleveren voor de uitgesloten Gebruiker, die hiervoor geen vergoeding kan eisen. Deze uitsluiting sluit de mogelijkheid voor de Uitgever niet uit om juridische stappen te ondernemen tegen de Gebruiker, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 4 – Toegang en beschikbaarheid van de Site

De Uitgever stelt alles in het werk om de Site permanent toegankelijk te maken, behoudens onderhoudswerkzaamheden aan de Site of de servers waarop deze wordt gehost. In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, wegens technische problemen of van welke aard dan ook, kan de Gebruiker geen schadevergoeding eisen en geen schadevergoeding eisen.

De Site Editor is slechts gehouden tot een middelenverbintenis; haar aansprakelijkheid kan niet worden aanvaard voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst, of andere.

De Gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de Site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken.

De Site biedt de Gebruiker uitsluitend informatie ter informatie, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere dubbelzinnigheden die kunnen bestaan. In elk geval kan FRANCE MAIA op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld:

  • elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van klanten, van gegevens die onder andere kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Site, of integendeel uit de onmogelijkheid van de gebruiken ;
  • een storing, onbeschikbaarheid van toegang, misbruik, onjuiste configuratie van de computer van de Gebruiker of het gebruik van een browser die weinig door de Gebruiker wordt gebruikt.

Artikel 5 – Hypertekstlinks

De Site kan hyperlinks naar andere sites bevatten.

De Gebruiker erkent daarom dat de Uitgever niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade of verlies, bewezen of beweerd, als gevolg van of in verband met het gebruik of het feit dat hij kennis heeft genomen van de inhoud, advertenties, producten of diensten die beschikbaar zijn op deze sites of externe bronnen. Evenzo kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van de gebruiker aan een van deze sites hem schade berokkent.

Indien, ondanks de inspanningen van de uitgever, een van de op de site aanwezige hyperlinks naar een site of een internetbron verwijst waarvan de inhoud voor een gebruiker al dan niet lijkt te voldoen aan de vereisten van de Franse wetgeving, verbindt deze laatste zich ertoe onmiddellijk contact op te nemen met de directeur van de publicatie van de site, wiens contactgegevens zijn opgenomen in de juridische kennisgevingen van de site, om hem het adres van de pagina’s van de betreffende site van derden mee te delen.

Artikel 6 – Cookies

Een “cookie” kan de identificatie van de gebruiker van de site, de personalisatie van zijn raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site mogelijk maken dankzij de opname van een gegevensbestand op zijn computer. De Site kan “Cookies” voornamelijk gebruiken om 1) browsestatistieken te verkrijgen om de gebruikerservaring te verbeteren, en 2) toegang te verlenen tot een ledenaccount en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder login.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en machtigt de site-editor om deze te gebruiken. De Uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze “Cookies” nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van een gerechtelijke vordering.

De Gebruiker kan de registratie van “Cookies” weigeren of zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden voordat hij “Cookies” accepteert. Om dit te doen, zal de gebruiker zijn browser configureren:

  • Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Voor Safari: https://support.apple.com/fr-fr/ht1677
  • Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
  • Voor Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/enable-disable-cookies
  • Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of een externe agent, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van hun eigenaar.
Elke weergave, reproductie of aanpassing van logo’s, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst uitputtend is, is strikt verboden en vormt namaak.

Elke gebruiker die zich schuldig maakt aan inbreuk, zou waarschijnlijk zijn toegang tot de site zien worden verwijderd zonder kennisgeving of compensatie en zonder dat deze uitsluiting hem schade kan berokkenen, zonder voorbehoud van mogelijke latere juridische procedures tegen hem, op initiatief van de uitgever van dit Site of zijn agent.

De handelsmerken en logo’s op de Site kunnen zijn geregistreerd door FRANCE MAIA, of mogelijk door een van haar partners. Elke persoon die zijn afbeeldingen, reproducties, nestingen, distributies en herhalingen uitvoert, loopt de straffen op zoals voorzien in de artikelen L.713-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor de publicaties van Gebruikers, hun inhoud en hun waarheidsgetrouwheid. De Uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen ontstaan ​​aan het computersysteem van de Gebruiker en/of het verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van de site voortdurend bij te werken en de gebruikers nauwkeurige, duidelijke, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De Site is in principe permanent toegankelijk, behalve tijdens technisch onderhoud en inhoudsupdates. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Site of delen ervan.

De Site Editor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische onbeschikbaarheid van de verbinding, met name als gevolg van overmacht, onderhoud, actualisering, wijziging van de Site, een tussenkomst van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, of zelfs een stroomstoring.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-functioneren, onmogelijkheid van toegang of storingen van de site die te wijten zijn aan ongeschikte apparatuur, onjuiste configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker, storingen van de diensten van de toegangsprovider van de gebruiker of die van het internetnetwerk .

Artikel 9 – Meldingen en klachten

Elke kennisgeving of mening met betrekking tot deze AV, de juridische kennisgevingen of het charter voor persoonlijke gegevens moet schriftelijk worden gedaan en per aangetekende of aangetekende post worden verzonden, of per e-mail naar het adres dat wordt vermeld in de juridische kennisgevingen van de site, met vermelding van de contactgegevens. , naam en voornaam van de kennisgever, evenals het onderwerp van de kennisgeving.

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de Site, de Diensten, de pagina’s van de Site op sociale netwerken of de AV, de juridische kennisgevingen of het charter voor persoonsgegevens moet worden ingediend binnen 365 dagen vanaf de datum van oorsprong van het probleem dat aanleiding geeft tot op een vordering, ongeacht enige wet of rechtsregel die het tegendeel verbiedt. In het geval dat een dergelijke claim niet binnen de volgende 365 dagen is ingediend, zal een dergelijke claim voor altijd niet van toepassing zijn in de rechtbank.

Het is mogelijk dat er op de hele Website en de aangeboden Diensten, en in beperkte mate, onnauwkeurigheden of fouten zijn, of informatie die in strijd is met de AV, de juridische kennisgevingen of het charter van persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk dat door derden ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht aan de Site of aan gerelateerde Diensten (sociale netwerken, enz.).

In een dergelijke situatie heeft de gebruiker de mogelijkheid om per post of per e-mail contact op te nemen met de uitgever van de site op de adressen die zijn aangegeven in de juridische kennisgevingen van de site, met indien mogelijk een beschrijving van de fout en de locatie (URL), zoals evenals voldoende contactgegevens.

Artikel 10 – Onafhankelijkheid van bedingen

Als een bepaling van de Servicevoorwaarden onwettig, nietig of om een ​​andere reden niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling als scheidbaar van de Servicevoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

De AV vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Ze zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de Gebruiker zelf.

Een gedrukte versie van de Servicevoorwaarden en eventuele kennisgevingen in elektronische vorm kunnen worden aangevraagd in juridische of administratieve procedures met betrekking tot de Servicevoorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze AV in de Franse taal moet worden geschreven.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Deze AV worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.
Met uitzondering van bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die kunnen ontstaan ​​in verband met de uitvoering van deze AV, vóór elke gerechtelijke procedure, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Site Editor met het oog op een minnelijke schikking.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van juridische stappen niet opschorten.

Tenzij anders bepaald, van openbare orde, zijn alle rechtsvorderingen met betrekking tot de uitvoering van deze AV onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken binnen de jurisdictie van de woonplaats van de verweerder.

Alle rechten voorbehouden – 2 september 2022